Skip to main content

Belediyemize ait aşağıda markası, modeli, cinsi, plaka nosu, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı araçlarımız 2886 sayılı Devlet Kanunun 45. Maddesi (c) bendi gereğince Açık İhale Usulü ile açık artırma yoluyla satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

 S.NO ARACIN
CİNSİ
PLAKASI MODELİ FİİLİ DURUMU DURUMU MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ-SAATİ
1 Volkswagen marka
Passat
72AH001 2010 1.4 ben zinli FAAL 388.000 km DEVİR EDİLEBİLİR 300.000.00 9.000.00 24.06.2024  Saat:13:00
2 Volvo marka
S60
72BA001 2015 1.6 dizel FAAL 228.000 km DEVİR EDİLEBİLİR 600.000.00 18.000.00 24.06.2024  Saat:13:00

 

İhale ; Belediye İhale Komisyonu olan Belediye Encümenince 24/06/2024 Pazartesi günü saat 13:00’de Belediye Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
a.       Kanuni ikamet sahibi olmak
b.      Tebligat için Türkiye’de adres beyanı ve ayrıca telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi göstermek
c.       Geçici teminatı yatırmış olmak(%3)
d.      İhale tüzel kişiler katılacaksa idare mahkemelerinin bulunduğu yer mahkemelerinden
veya tesciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve/veya sanayi odasından veya benzeri makamdan ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
e.       Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği
temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ile tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğini yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir sicil gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeleri ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi
f.       Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
g.      İhale bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
h.      Satışı yapılacak araçlar mesai saatlerinde Beşiri Belediyesi Başkanlığında görebilir.
İhaleye girenler satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için araçların evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.
BELGELERİN VERİLMESİ
İhaleye katılacak isteklilerin ihale günün olan 24/06/2024 Pazartesi günü saat 13:00’da ihale saatine kadar geçici teminat ile idarece istenilen diğer belgeleri bir dosya için Beşiri Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.
ÖDEME ŞEKLİ
a.      İhale bedeli TL cinsinden peşin olarak ödenir.
b.      İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderler peşin olarak ödenecektir.

Alpaslan KARABULUT
Beşiri Belediye Başkanı

Close Menu

Beşiri Belediyesi İletişim Bilgileri
ADRES: Milli Egemenlik, Cumhuriyet Cd. Pk:72200, 72200 Beşiri/Batman
TEL : 0488 311 22 02
FAX : 0488 311 20 64
EMAiL : bilgi@besiri.bel.tr
Kep Adresi: besiribelediyesi@hs01.kep.tr

İletişim Formu